Aktywni mimo wszystko

Do końca 2011 roku Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu prowadzi projekt "Aktywni mimo wszystko" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wysokość dotacji jaką otrzymała parafia to 70 000,00 zł.

 

Założenia projektu.

 

Zadanie ma na celu zaktywizowanie osób niepełnosprawnych (psychicznie chorych) z Gminy Pisz, uczęszczających na zajęcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu w celu poszukiwania pracy na tutejszym rynku pracy. Przygotowanie tych osób dzięki dodatkowym zajęciom z trenerem pracy, doradcą zawodowym, trenerem przedsiębiorczości, psychologiem i psychiatrą. Aktywność społeczną oraz walkę z wykluczeniem społecznym oferent chce również realizować poprzez wyjazdy beneficjentów do kina, teatru, filharmonii oraz muzeum, przez co wdrażać nowatorski styl terapii poprzez kontakt z żywą kulturą.

 

Grupa docelowa.

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby chore i niepełnosprawne psychicznie w stopniu umiarkowanym i znacznym, zamieszkałe na terenie Gminy Pisz, które z racji posiadanego stopnia niepełnosprawności nie podlegają innym formom wsparcia instytucjonalnego. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 16 kobiet i 19 mężczyzn, jako że w analizie problemowej wykazano równe rozłożenie płci w obszarze wykluczenia społecznego z powodu niepełnosprawności psychicznej. Bez względu na płeć, uczestnicy projektu potrzebują profesjonalnego wsparcia terapeutycznego i merytorycznego, które podwyższy ich samodzielność życiową, co doprowadzi w efekcie do zmniejszenia wykluczenia społecznego. Projektodawca wytypował niniejszą grupę docelowa opierając się na analizie danych uzyskanych z Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, a także własnych doświadczeniach. Pomocne były również raporty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat sytuacji społecznej i zawodowej osób chorych i niepełnosprawnych psychicznie. Projektodawca widzi palącą potrzebę niwelowania różnic pomiędzy jakością i standardem życia osób zdrowych a chorych psychicznie. Według projektodawcy wskazana grupa beneficjentów podlega wszystkim czynnikom warunkującym izolacje społeczna: biedzie, niezaradności życiowej, uzależnieniu od jednostek pomocy społecznej, bezdomności, bezrobociu i nietolerancji.

 

Realizacja projektu.

 

Realizacja niniejszego projektu zakładającego rozwój oferty Środowiskowego Domu Samopomocy, co gwarantuje ciągłość przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób chorych i niepełnosprawnych psychicznie na terenie Gminy Pisz. Założenia niniejszego projektu będą kontynuowane w miarę możliwości w ramach treningu ŚDS.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu jest instytucją powszechnie rozpoznawalną w środowisku, miejscem, gdzie zgłaszają się osoby chore i ich rodziny szukające fachowej pomocy terapeutycznej oraz wsparcia psychicznego i merytorycznego. Ponadto SDS jest postrzegany jako klamra spinająca interesy osób chorych psychicznie i środowiska lokalnego. Działalność ŚDS w ramach realizowanego i niniejszego projektu skutecznie pomaga w terapii osób chorych psychicznie i ich rodzin, integruje środowisko lokalne z osobami chorymi, poprawia jakość żucia uczestników. Dotychczas zaktywizowano zawodowo 4 osoby, w tym 2 kobiety.

 

CEL OGÓLNY: aktywizacja zawodowa i społeczna 16 kobiet i 19 mężczyzn niepełnosprawnych i chorych psychicznie z terenu Gminy Pisz

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

-pomoc terapeutyczna, psychologiczna i socjalna skierowana do osób  niepełnosprawnych i chorych psychicznie z terenu Gminy Pisz

- przeciwdziałanie powielaniu negatywnych wzorców kulturowych (dziedziczenie wykluczenia w rodzinie) poprzez ukazanie beneficjentom możliwości znalezienia swojej roli w środowisku

- poprawa jakości życia beneficjentów projektu oraz ich rodzin poprzez zmniejszenie izolacji społecznej beneficjentów i zwiększenie ich samodzielności w życiu codziennym.

- edukacja w zakresie praw kobiet i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i środowisku.

- aktywizacja zawodowa  osób  niepełnosprawnych i chorych psychicznie z terenu Gminy Pisz

 

Miejsce realizacji projektu.

 

Miejscem realizacji zadania będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu, który obejmuje swoją opieką osoby psychicznie z terenu Gminy Pisz – największej obszarowo gminy w RP. Oprócz tego jest to gmina popegeerowska i poziom zaniedbań społecznych jest znaczący.

 

Zakładane rezultaty.

 

 1. Kontynuacja terapii w ramach działalności ŚDS w Piszu.
 2. Ukończenie projektu przez 35 osób chorych i niepełnosprawnych psychicznie, w tym 16 kobiet i 19 mężczyzn.
 3. Przeprowadzenie konferencji promującej projekt.
 4. Promocja projektu.
 5. Samodzielność beneficjentów projektu.
 6. Aktywizacja zawodowa.
 7. Zmniejszenie nietolerancji.
 8. Poprawa jakości życia beneficjentów projektu.
 9. Rozbudowanie zakresu umiejętności beneficjentów.
 10. Wzrost samoświadomości beneficjentów oraz ich samooceny.
 11. Wzrost zainteresowania lokalnego środowiska problemami osób chorych psychicznie.
 12. Rehabilitacja społeczna beneficjentów.

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu.

 

 1. Konsultacje psychiatryczne.
 2. Konsultacje psychologiczne.
 3. Zajęcia z doradcą zawodowym.
 4. Zajęcia z trenerem pracy.
 5. Zajęcia z trenerem przedsiębiorczości.
 6. Cztery wyjazdy integracyjne do kina.
 7. Dwa wyjazdy integracyjne do teatru.
 8. Wyjazd integracyjny do filharmonii.