Prawdy Wiary

Prawdy wiary Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (Luterańskiego)

  1. Wyznajemy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, przestrzegamy tych samych dziesięciu przykazań i zmawiamy to samo wyznanie wiary co i Kościół Rzymskokatolicki.
  2. Naszym świętym dniem jest niedziela. W tym dniu zbieramy się na nabożeństwach odprawianych przez księży, którzy są naszymi zwiastunami Słowa Bożego i udzielają nam Sakramentów. Wraz z nimi spowiadamy się tylko samemu Bogu w bezusznej spowiedzi (spowiedź ogólna).
  3. Nie praktykujemy kultu świętych, obrazów i relikwii.
  4. Maryję obdarzamy czcią i szacunkiem za jej posłuszną wiarę i ufność pokładaną w Bogu.
  5. Nie uznajemy istnienia czyśćca.
  6. Mamy dwa sakramenty: Chrzest (niemowląt) i Komunię Świętą (Sakrament Ołtarza - nadal pod dwiema postaciami. Pierwsza Komunia święta - Konfirmacja w wieku piętnastu lat).
  7. Obchodzimy te same święta Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Zmartwychwstanie Jezusa rozpoczyna w historii ludzkości nowy czas. W nim Zmartwychwstały Jezus przychodzi, aby dać całemu światu przebaczenie, które dla niego wywalczył w Wielki Piątek na krzyżu Golgoty.
  8. Jesteśmy zbawieni przez wiarę dzięki łasce Boga, co jest Jego darem, nie ma w tym żadnej naszej zasługi.
  9. Ważne jest dla nas to, że mimo przyjęcia do Królestwa Chrystusa, żyjemy jeszcze w świecie stworzenia i spoczywają na nas obowiązki wobec obu królestw (ziemskiego i boskiego). Jako chrześcijanie posłani jesteśmy na świat, żeby swoim życiem świadczyć o nowej i lepszej sprawiedliwości, która nadeszła wraz z Chrystusem i jego zbawieniem. Żyjemy także w świecie i posiadamy obowiązki jako obywatele państwa i wspólnoty, do której należymy.