Pamiętajcie o tych co się źle mają...

Diakonia Piska podsumowała 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z sprawozdaniem naszej parafialnej diakonii, służby charytatywno – opiekuńczej realizowanej na terenie Piskiego Powiatu.

 

Diakonia Piska to nic innego jak Działalność Charytatywna Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. Słowo Diakonia odnosi się do służby, pomocy, wsparcia, opieki jaką prowadzi Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP. Diakonia jest nierozerwalnym elementem funkcjonowania parafii luterańskich w Polsce. Nie ma parafii bez zainteresowania i pomocy niesionej osobom w trudnej sytuacji życiowe, niepełnosprawnym oraz wykluczonym społecznie. Piska parafia ewangelicka realizuje służbę diakonijną poprzez włączanie się w akcje ogólnopolskie organizowane przez Diakonię Polską oraz inicjatywy lokalne realizowane na terenie parafii. W celu prowadzenia zinstytucjonalizowanej i profesjonalnej pomocy osobom potrzebującym parafia powołała w 2010 r. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, którego zadaniem jest organizowanie i prowadzenie różnych form wsparcia na terenie Powiatu Piskiego i nie tylko. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w 2020 r. będzie obchodziło 10-cio lecie swojej statutowej działalności. W nadchodzącym roku czeka nas czas podsumowań działalności diakonijnej oraz wytyczenie planów na kolejne lata działalności naszego stowarzyszenia.  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu.

ŚDS w Piszu działa od 01.12.2008 r. Pomoc jest świadczona 40 osobom psychicznie chorym, zaś od grudnia 2019 r. 50 osób, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.sds-pisz.pl. W roku sprawozdawczym ES Betel rozliczyło projekt unijny na rozbudowę budynków parafialnych przeznaczonych na prowadzanie ŚDS w Piszu. Stowarzyszenie otrzymało blisko 1 098 988,57 zł dotacji, zaś koszt całej inwestycji przekroczy 1 434 321,41  zł. W ramach projektu została dokończona rozbudowa budynków parafialnych przeznaczonych na ŚDS w Piszu oraz generalny remont aktualnie istniejących budynków. Dzięki inwestycji powstało 18 nowych miejsc terapeutycznych dla osób potrzebujących, aktualnie od 01 grudnia uruchomiono 10 nowych miejsc terapeutycznych. W dniu 24 maja 2019 r. odbyło jest uroczyste poświęcenie rozbudowanych budynków parafialnych oraz 10 lecie powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu. Poświęcenia dokonali: Biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP ks. Bp Jerzy Samiec oraz Biskup Diecezji Mazurskiej ks. Bp Paweł Hause.

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej.

PŚDS w Białej Piskiej działa 01.03.2015 r. Pomoc świadczona jest łącznie 50 osobom z czego: 35 osobom psychicznie chorym oraz 15 osobom z demencją starczą lub chorobą Alzheimera. Zajęcia są prowadzone w systemie opieki dziennej. Uczestnicy terapii otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawne, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.psds-bialapiska.pl W roku sprawozdawczym ES Betel przeprowadziło dalsze prace remontowe i adaptacyjne poddasza na cele terapeutyczne. Łączny koszt przeprowadzonych inwestycji w 2019 r. to 80 000,00 zł. Ośrodek cieszy się bardzo wielkim wsparciem miejscowej Gminy, od dnia otwarcia co roku otrzymujemy 15 000,00 zł na cele ośrodka w Białej Piskiej. Ośrodek dzięki przeprowadzonym pracom remontowym zwiększył się o 10 miejsc terapeutycznych. Konieczne jest dokończenie prac remontowych, które zostały wycenione na kolejne 80 000,00 zł. Stowarzyszenie szuka środków na dokończenie prac oraz planuje na 2020 r. uruchomienie nowych miejsc terapeutycznych.

 

Centrum Integracji Społecznej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.

W dniu 01.10.2017 r. zostało powołane do istnienia Centrum Integracji Społecznej ES Betel (CIS). Organem prowadzącym CIS jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Zadaniem CIS jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, wykluczonym, niepełnosprawnym poprzez poszukiwanie pracodawców oraz społeczne zatrudnienie. Do końca 2019 r. z pomocy CIS skorzystało blisko 50 osób, co stanowi 20 osób więcej niż w roku 2018 z terenu Gminy Biała Piska, Pisz, Orzysz i Ruciane Nida. Do organizacji CIS Zarząd powołał Dyrektora ds. Ekonomii Społecznej. Aktualnie CIS posiada biuro w Białej Piskiej i w Piszu. Na 2019 CIS otrzymało dotację na aktywizacje zawodową z Gminy Biała Piska w wysokości 15 000,00 zł.

 

Stacja Socjalna w Piszu

Od 2012 roku przy piskiej parafii ewangelickiej działa Stacja Socjalna prowadzona przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w partnerstwie z Urzędem Gminy Pisz oraz Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W ramach Stacji Socjalnej prowadzona jest opieka pielęgniarki u osób potrzebujących pomocy medycznej: leczenie ran, odleżyn. Pomoc jest udzielana nieodpłatnie. Przekazywane są nieodpłatnie pampersy – 2 277 szt., środki opatrunkowe – 2 163 szt. Stacja udzieliła pomocy łącznie 396 osobom w tym 5 parafian piskiej parafii ewangelickiej jak i również 40 uczestników zajęć terapeutycznych w ŚDS w Piszu. Łącznie pielęgniarka Stacji Socjalnej odbyła 2 481 wizyt domowych oraz w siedzibie stacji.

 

Diakonia Piska działa w partnerstwie krajowym.

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska była partnerem w dwóch przedsięwzięciach prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W ramach tej współpracy przeprowadzono: IX Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy oraz w prowadzeniu Stacji Socjalnej. W roku 2020 planujemy kontynuować te przedsięwzięcia. Diakonia Piska wspiera również ośrodki prowadzone przez ES Betel. Diakonia Piska współpracuje ściśle z Diakonią Polską oraz Dyrektorem Diakonii Mazurskiej.

 

Diakonia Piska działa w partnerstwie zagranicznym:

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska współpracuje z Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej, Niemieckim Czerwonym Krzyżem oraz Rotary Club Hamburg Haake. W nowym roku planujemy rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi. Nawiązano również kontakt z litewską Diakonią.

 

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Diakonia Piska prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego z której korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Mamy na stanie łóżka rehabilitacyjne, wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt. Regularnie również przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe. W roku sprawozdawczym z pomocy WSR skorzystało: 259 osób.

 

Inne akcje i działania Diakonii Piskiej:

– Pomoc dla Seniora

W związku z rosnącą liczbą osób starszych i samotnych parafia wraz ze swoim stowarzyszeniem rozpoczęła projekt „Pomoc dla Seniora” w ramach którego jest wynajmowana opieka dla osób samotnych i obłożenie chorych. Projekt dofinansowała Diakonia Polska w wysokości 2 400,00 zł. Projekt ma swoją kontynuację w 2020 r.

– Zbiórki Żywności

W 2018 roku Diakonia Piska przeprowadziła zbiórkę żywności we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. W roku sprawozdawczym przeprowadzono dwie zbiórki: wielkanocną oraz bożonarodzeniową. W zbiórce pomogli pracownicy oraz uczestnicy terapii ŚDS w Piszu oraz PŚDS w Białej Piskiej oraz harcerze z Gminy Pisz.  Dzięki ofiarności mieszkańców Pisza udało się zebrać: 2 000 kg (Boże Narodzenie). Pomoc otrzymało 200 potrzebujących rodzin.

Paczki świąteczne dla podopiecznych ŚDS i PŚDS

Diakonia Piska w Piszu prowadzi również akcję pomocy dla ŚDS w Piszu oraz PŚDS w Białej Piskiej poprzez przygotowanie paczek świątecznych. W ramach tej pomocy wsparcie otrzymało 100 osób starszych i niepełnosprawnych.

– Święto Żniw dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Piszu i Białej Piskiej

W 2019 roku po raz piąty zorganizowano zbiórkę płodów rolnych na rzecz ŚDS w Piszu i PŚDS w Białej Piskiej. Wielu parafian przyniosło warzywa oraz owoce na Święto Żniw, które zostały przekazane ośrodkowi. Łącznie zebrano ponad 500 kg warzyw i owoców. Parafianie, którzy nie posiadają ogródków zakupili owoce i warzywa.

– Świąteczna akcja paczka dla dzieci

W Poniedziałek Wielkanocny dzieci z naszej parafii otrzymały paczki świąteczne, łącznie przekazano 11 paczek. Zaś przed Świętami Bożego narodzenia Diakonia Piska dzięki pomocy diecezjalnego funduszu charytatywnego przygotowuje paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży wykonano 17 paczek dla dzieci.

– Pomoc Meblowa i Remontowa

W ramach tej pomocy zostają przekazywane meble sprowadzone dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi. Z takie pomocy skorzystało 1 osoba.

– Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+

W 2019 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa dla seniorów – osób po 75 roku życia. Przekazano 30 paczek, gdzie można było poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza, pasztety oraz kosmetyki. Paczki wsparły naszych seniorów w przygotowaniu świąt Bożego Narodzenia.

– Pomoc Interwencyjna.

W ramach tej pomocy udzielane jest jednorazowe (max 2 krotne) wsparcie rodzin i osób w nagłych i trudnych sytuacjach życiowych, np. które ucierpiały na skutek wypadku, nagłej śmierci osób bliskich lub innych wydarzeń losowych. W 2019 roku raz udzielono takiej pomocy. Polegała ona na np. interwencyjnym zakupie żywności dla rodziny w trudnej sytuacji finansowej.

– Prezent pod choinkę – dla dzieci na Ukrainie

Diakonia Piska w 2019 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod choinkę gdzie w sumie zebrano 42 paczki, tak wyjątkowy efekt zbiórki udało się osiągnąć dzięki wsparciu i zaangażowaniu szkół w Piszu, Ełku i Okartowie. Akcję koordynował piski praktykant p. Bartłomiej Polok.

Skarbonka Diakonijna

W roku sprawozdawczym w zorganizowano zbiórkę ofiar przeznaczonych na dzieci i osoby starsze, w ramach wielkanocnej akcji Skarbonka Diakonijna. Zebrano z łączką ofiarą w wysokości: 267,82 zł.

Wigilijne Dzieło Pomocy

Diakonia Piska w 2019 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy rozprowadziła 75 świece na rzecz osób potrzebujących.