Nie tylko słowa, ale i czyny świadczą o wierze naszej!

W tym miejscu przedstawiamy sprawozdanie z działalności charytatywno – opiekuńczej jaką zrealizowała piska parafii ewangelicka w minionym 2020 r. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności opiekuńczej – link do wsparcia…

 

Sprawozdanie z działalności Diakonii Piskiej w 2020 roku.

 

Diakonia Piska to nic innego jak Działalność Charytatywna Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. Słowo Diakonia odnosi się do służby, pomocy, wsparcia, opieki jaką prowadzi Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP. Diakonia jest nierozerwalnym elementem funkcjonowania parafii luterańskich w Polsce. Nie ma parafii bez zainteresowania i pomocy niesionej osobom w trudnej sytuacji życiowe, niepełnosprawnym oraz wykluczonym społecznie. Piska parafia ewangelicka realizuje służbę diakonijną poprzez włączanie się w akcje ogólnopolskie organizowane przez Diakonię Polską oraz inicjatywy lokalne realizowane na terenie parafii. W celu prowadzenia zinstytucjonalizowanej i profesjonalnej pomocy osobom potrzebującym parafia powołała 21.12.2010 r. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, którego zadaniem jest organizowanie i prowadzenie różnych form wsparcia na terenie Powiatu Piskiego i nie tylko. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w 2020 r. będzie obchodziło 10-cio lecie swojej statutowej działalności. W nadchodzącym roku czeka nas czas podsumowań działalności diakonijnej oraz wytyczenie planów na kolejne lata działalności naszego stowarzyszenia.  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu.  

ŚDS w Piszu działa od 01.12.2008 r. Pomoc jest świadczona 40 osobom psychicznie chorym, zaś od grudnia 2019 r. 50 osób, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.sds-pisz.pl. W roku sprawozdawczym działalność ośrodka została znacznie ograniczona z powodu panującej pandemii Covid-19. W okresach 03-05.2020 r. oraz 10-12.2020 działalność ośrodka została zawieszone ze względu na niebezpieczeństwo zakażenia uczestników terapii. Sytuacja epidemiologiczna mocno odbiła się na stanie zdrowia uczestników terapii oraz organizacji ośrodków. Z nadzieją oczekujemy szczepień w 2021 r.

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej.

PŚDS w Białej Piskiej działa 01.03.2015 r. Pomoc świadczona jest łącznie 52 osobom z czego: 37 osobom psychicznie chorym oraz 15 osobom z demencją starczą lub chorobą Alzheimera. Zajęcia są prowadzone w systemie opieki dziennej. Uczestnicy terapii otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawne, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.psds-bialapiska.pl W roku sprawozdawczym ES Betel przeprowadziło dalsze prace remontowe i adaptacyjne poddasza na cele terapeutyczne. Łączny koszt przeprowadzonych inwestycji w 2020 r. to 86 000,00 zł. Ośrodek cieszy się bardzo wielkim wsparciem miejscowej Gminy, od dnia otwarcia co roku otrzymujemy 20 000,00 zł na cele ośrodka w Białej Piskiej. Ośrodek dzięki przeprowadzonym pracom remontowym może zwiększyć się o 10 miejsc terapeutycznych. W roku sprawozdawczym Wojewoda Warmińsko-Mazurski uruchomił 2 nowe miejsca terapeutyczne. Wszystkie prace remontowe zostały zakończone i aktualnie oczekujemy na otwarcie kolejnych miejsc. W roku sprawozdawczym działalność ośrodka została znacznie ograniczona z powodu panującej pandemii Covid-19. W okresach 03-05.2020 r. oraz 10-12.2020 działalność ośrodka została zawieszone ze względu na niebezpieczeństwo zakażenia uczestników terapii. Sytuacja epidemiologiczna mocno odbiła się na stanie zdrowia uczestników terapii oraz organizacji ośrodków. Z nadzieją oczekujemy szczepień w 2021 r.

 

Centrum Integracji Społecznej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.

W dniu 01.10.2017 r. zostało powołane do istnienia Centrum Integracji Społecznej ES Betel (CIS). Organem prowadzącym CIS jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Zadaniem CIS jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, wykluczonym, niepełnosprawnym poprzez poszukiwanie pracodawców oraz społeczne zatrudnienie. Do końca 2020 r. z pomocy CIS skorzystało 89 osób, co stanowi 39 osób więcej niż w roku 2019. Do organizacji CIS Zarząd powołał Dyrektora ds. Ekonomii Społecznej. Aktualnie CIS posiada biuro w Białej Piskiej i w Piszu. Na 2020 CIS otrzymało dotację na aktywizacje zawodową z Gminy Biała Piska w wysokości 15 000,00 zł.

 

Stacja Socjalna w Piszu

Od 2012 roku przy piskiej parafii ewangelickiej działa Stacja Socjalna prowadzona przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w partnerstwie z Urzędem Gminy Pisz oraz Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W ramach Stacji Socjalnej prowadzona jest opieka pielęgniarki u osób potrzebujących pomocy medycznej: leczenie ran, odleżyn. Pomoc jest udzielana nieodpłatnie. Przekazywane są nieodpłatnie pampersy – 4 247 szt., środki opatrunkowe – 1 941 szt. Stacja udzieliła pomocy łącznie 504 osobom w tym 5 parafian piskiej parafii ewangelickiej jak i również 50 uczestników zajęć terapeutycznych w ŚDS w Piszu. Łącznie pielęgniarka Stacji Socjalnej odbyła 1 962 wizyt domowych oraz w siedzibie stacji.

 

Stacja Socjalna w Białej Piskiej

W roku sprawozdawczym z sukcesem prowadzone byłe rozmowy z Burmistrz Białej Piskiej ws. utworzenia w 2021 r. Stacji Socjalnej w Białej Piskiej. Gmina zabezpieczyła w swoim budżecie kwotę 30 000,00 zł na ten cel. W 2021 r. zostanie utworzona Stacja Socjalna w Białej Piskiej w wymiarze ½ etatu. Poza opieką prowadzoną przez pielęgniarkę będzie prowadzony punkt wydawania środków opatrunkowych oraz pampersów. Stacja powstaje we współpracy ze Stowarzyszeniem Opieki nad Stacjami Socjalnymi Prus Wschodnich oraz Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej.

 

Współpraca z Piskim Bankiem Żywności.

Parafia rozpoczęła współpracę z Piskim Bankiem Żywności i otrzymała 200 kg żywności na rzecz podopiecznych ośrodków wsparcia oraz na rzecz ubogich parafian. W 2021 r. zostanie podpisana współpraca na przekazywanie pomocy żywnościowej finansowanej z środków Unii Europejskiej. Żywność będzie przekazywana jedynie członkom parafii ewangelickiej w Piszu. Aktualnie trwa tworzenie listy osób potrzebujących wsparcia. Parafia nie widzi potrzeby wyręczania księży innych wyznań w zaopiekowaniu się nad swoimi parafianami. Za przekazywanie żywności będzie odpowiadał Opiekun Osób Zależnych.

 

Diakonia Piska działa w partnerstwie krajowym.

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska była partnerem w dwóch przedsięwzięciach prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W ramach tej współpracy przeprowadzono: X Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy oraz w prowadzeniu Stacji Socjalnej. W roku 2021 planujemy kontynuować te przedsięwzięcia. Diakonia Piska wspiera również ośrodki prowadzone przez ES Betel. Diakonia Piska współpracuje ściśle z Diakonią Polską oraz Dyrektorem Diakonii Mazurskiej.

 

Diakonia Piska działa w partnerstwie zagranicznym:

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska współpracuje z Stowarzyszeniem Opieki nad Stacjami Socjalnymi na terenie Prus Wschodnich prowadzonym przez dra Christiana Meyla, Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej, Niemieckim Czerwonym Krzyżem oraz Rotary Club Hamburg Haake. W nowym roku planujemy rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi. Nawiązano również kontakt z litewską Diakonią.

 

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Diakonia Piska prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego z której korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Mamy na stanie łóżka rehabilitacyjne, wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt. Regularnie również przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe. W roku sprawozdawczym z pomocy WSR skorzystało: 262 osób. W roku sprawozdawczym zostały zakupione koncentratory tlenu (10 szt.) oraz pulsoksymetry (10 szt.) dla osób zakażonych COVID-19. Powyższy sprzęt cieszył się bardzo wielkim zainteresowaniem. Dzięki temu wypożyczalnia powiększył swój asortyment. W roku sprawozdawczym, dzięki zgodzie uzyskanej z Konsystorza KEA w RP parafia powołała Betania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach której prowadzona będzie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Opiekun Osób Zależnych.

W roku sprawozdawczym parafia powołała stanowisko Opiekuna Osób Zależnych. Pracownik został zatrudniony przez Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel i skierowany do pracy w PEA w Piszu. Niniejszy pracownik (luteranka) utrzymuje stały kontakt z osoba zależnymi w parafii, tzn. z osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Pracownik posiada kompetencje do prowadzenia rozmów wspierających. Niniejsza służba stała się wyjątkowo ważna w dobie pandemii COVID-19. Poza regularnymi rozmowami telefonicznymi (2 do 3 razy w tygodniu) pracownik stara się odwiedzić osoby zależne w zachowaniu najwyższych standardów zabezpieczenie epidemiologicznego. Niniejsza osoba została znakomicie przyjęta w szczególności przez osoby samotne. Do obowiązków pracownika poza rozmowami wspierającymi należy również organizowanie pomocy rzeczowej, żywnościowej oraz zakup leków. Działalność Opiekuna Osób Zależnych jest wspierana z parafialnego funduszu diakonijnego oraz parafialnego funduszu dla osób starszych.

 

Inne akcje i działania Diakonii Piskiej:

– Pomoc dla Seniora

W związku z rosnącą liczbą osób starszych i samotnych parafia wraz ze swoim stowarzyszeniem rozpoczęła projekt „Pomoc dla Seniora” w ramach którego jest wynajmowana opieka dla osób samotnych i obłożenie chorych. Projekt dofinansowała Diakonia Polska w wysokości 2 400,00 zł.

– Zbiórki Żywności

W 2020 na terenie Pisza powstał Piski Bank Żywności, który przejął organizację zbiórek żywności. Niestety małe doświadczenie nowej organizacji, sytuacja epidemiologiczna spowodowała znikomą zbiórkę z czego Diakonia Piska otrzymała pomoc jedynie dla 10 osób. Zobaczymy jak współpraca będzie wyglądała w 2021 r. i podejmiemy kroki w celu pozyskania z innych źródeł pomocy.

Paczki świąteczne dla podopiecznych ŚDS i PŚDS

Diakonia Piska w Piszu prowadzi również akcję pomocy dla ŚDS w Piszu oraz PŚDS w Białej Piskiej poprzez przygotowanie paczek świątecznych. W ramach tej pomocy wsparcie otrzymało 102 osób starszych i niepełnosprawnych.

– Święto Żniw dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Piszu i Białej Piskiej

W 2020 roku po raz szósty zorganizowano zbiórkę płodów rolnych na rzecz ŚDS w Piszu i PŚDS w Białej Piskiej. Wielu parafian przyniosło warzywa oraz owoce na Święto Żniw, które zostały przekazane ośrodkowi. Łącznie zebrano ponad 700 kg warzyw i owoców. Parafianie, którzy nie posiadają ogródków zakupili owoce i warzywa. W tym roku po raz pierwszy przygotowaliśmy paczki warzywno-owocowe dla naszych najstarszych i najuboższych parafian. Łącznie przygotowaliśmy 10 paczek. Pozostałe warzywa i owoce zostały przekazane na rzecz ośrodków wsparcia. Widzimy wielkie powodzenie i zainteresowanie akcją, więc będzie ona kontynuowana w 2021 r.

– Świąteczna akcja paczka dla dzieci

W roku sprawozdawczym przygotowano 18 paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży przed konfirmacyjnej w naszej parafii.

– Pomoc Meblowa i Remontowa

W ramach tej pomocy zostają przekazywane meble sprowadzone dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi. Z takie pomocy skorzystało 2 osoby.

– Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+

W 2020 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa dla seniorów – osób po 75 roku życia. Przekazano 27 paczek, gdzie można było poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza, pasztety oraz kosmetyki. Paczki wsparły naszych seniorów w przygotowaniu świąt Bożego Narodzenia.

– Pomoc Interwencyjna.

W ramach tej pomocy udzielane jest jednorazowe (max 2 krotne) wsparcie rodzin i osób w nagłych i trudnych sytuacjach życiowych, np. które ucierpiały na skutek wypadku, nagłej śmierci osób bliskich lub innych wydarzeń losowych. W 2020 roku trzykrotnie udzielono takiej pomocy. Polegała ona na np. interwencyjnym zakupie żywności dla rodziny w trudnej sytuacji finansowej.

– Prezent pod choinkę – dla dzieci na Ukrainie

Diakonia Piska w 2019 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod choinkę gdzie w sumie zebrano i przygotowano 23 paczki, tak wyjątkowy efekt zbiórki udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu katechety p. Bartłomieja Poloka.

Skarbonka Diakonijna

W roku sprawozdawczym w zorganizowano zbiórkę ofiar przeznaczonych na dzieci i osoby starsze, w ramach wielkanocnej akcji Skarbonka Diakonijna. Zebrano z łączką ofiarą w wysokości: 300,00 zł.

Wigilijne Dzieło Pomocy

Diakonia Piska w 2020 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy rozprowadziła 70 świec na rzecz osób potrzebujących.