Działalność Diakonijna Parafii w 2021 r.

Diakonia Piska to nic innego jak Działalność Charytatywna Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. W celu prowadzenia zinstytucjonalizowanej i profesjonalnej pomocy osobom potrzebującym parafia powołała 21.12.2010 r. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, którego zadaniem jest organizowanie i prowadzenie różnych form wsparcia na terenie Powiatu Piskiego i nie tylko. Stowarzyszenie jest OPP i prowadzi działania w ramach statusu pożytku publicznego opisane szczegółowo w statucie na stronie www.esbetel.pl. Parafia rozwija również działalność diakonijną zarobkową od ponad 10 lat i w tym celu powołała w roku sprawozdawczym spółkę z o.o. pod nazwą Betania. Cały dochód tejże działalności przekazywany jest na cele parafii w tym na cele charytatywno-opiekuńcze. Ten rodzaj działalności, który pomaga istnieć parafii w tak diaspralnej rzeczywistości jest wyjątkowo ważny w utrzymaniu samodzielności finansowej parafii luterańskiej w Piszu.

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu.  

ŚDS w Piszu działa od 01.12.2008 r. Pomoc jest świadczona 50 osobom psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem założycielskim i prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.sds-pisz.pl. W roku sprawozdawczym działalność ośrodka została znacznie ograniczona z powodu panującej pandemii Covid-19. Sytuacja epidemiologiczna mocno odbiła się na stanie zdrowia uczestników terapii oraz organizacji ośrodków.

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej.

PŚDS w Białej Piskiej działa 01.03.2015 r. Pomoc świadczona jest łącznie 52 osobom z czego: 37 osobom psychicznie chorym oraz 15 osobom z demencją starczą lub chorobą Alzheimera. Zajęcia są prowadzone w systemie opieki dziennej. Uczestnicy terapii otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawne, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem założycielskim i prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.psds-bialapiska.pl W roku sprawozdawczym działalność ośrodka została znacznie ograniczona z powodu panującej pandemii Covid-19. Sytuacja epidemiologiczna mocno odbiła się na stanie zdrowia uczestników terapii oraz organizacji ośrodków.

Centrum Integracji Społecznej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.

W dniu 01.10.2017 r. zostało powołane do istnienia Centrum Integracji Społecznej ES Betel (CIS). Organem założycielskim i prowadzącym CIS jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Zadaniem CIS jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, wykluczonym, niepełnosprawnym poprzez poszukiwanie pracodawców oraz społeczne zatrudnienie. Do końca 2021 r. z pomocy CIS skorzystało 110 osób, co stanowi 21 osób więcej niż w roku 2020. W roku sprawozdawczym złożono wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego udzielenie zgody na prowadzenie CIS na kolejne 5 lat. CIS zmieniło siedzibę, teraz znajduje się w pomieszczeniach przy ul. Konopnickiej 4. CIS prowadzi również biuro w Piszu, aktualnie trwają prace nad przeniesieniem biura CIS do budynku plebanii ewangelickiej w Piszu – na ten cel zostanie zaadaptowany ganek przy parafii.

 Stacja Socjalna w Piszu

Od 2012 roku przy piskiej parafii ewangelickiej działała Stacja Socjalna prowadzona przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w partnerstwie z Urzędem Gminy Pisz oraz Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W ramach Stacji Socjalnej prowadzona była opieka pielęgniarki u osób potrzebujących pomocy medycznej: leczenie ran, odleżyn. Pomoc była udzielana nieodpłatnie. Przekazywane były nieodpłatnie pampersy – 2 128 szt., środki opatrunkowe – 930 szt. Stacja udzieliła pomocy łącznie 162 osobom w tym 5 parafian piskiej parafii ewangelickiej jak i również 50 uczestników zajęć terapeutycznych w ŚDS w Piszu. Łącznie pielęgniarka Stacji Socjalnej odbyła 1 110 wizyt domowych oraz w siedzibie stacji. Stacja zakończyła działalność w lipcu 2021 r. w związku z brakiem dofinansowania etatu pielęgniarki w Stacji Socjalnej w Piszu.

Stacja Socjalna w Białej Piskiej.

Od marca 2021 r. rozpoczęła swoją działalność Stacja Socjalna w Białej Piskiej. Stacja jest dofinansowana przez Gminę Biała Piska w wysokości 45 000,00 zł rocznie. W ramach dofinansowania opłacana jest pielęgniarka. Przekazywane były nieodpłatnie pampersy – 1 558 szt., środki opatrunkowe – 3 158 szt. Stacja udzieliła pomocy łącznie 188 osobom. Łącznie pielęgniarka Stacji Socjalnej 706 wizyt domowych oraz w siedzibie stacji. Stacją będzie nadal działała w 2022 r. i zwiększy zakres o zatrudnienie farmaceuty / technika farmacji oraz otwarcie „Apteki Socjalnej”, gdzie nieodpłatne leki będą otrzymywali najubożsi mieszkańcy Gminy Biała Piska.

Współpraca z Piskim Bankiem Żywności.

Parafia rozpoczęła współpracę z Piskim Bankiem Żywności i otrzymała pomoc w postaci żywności na rzecz podopiecznych ośrodków wsparcia oraz na rzecz ubogich parafian. Wartość pozyskanej żywności to: 37 500,00 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – POPŻ 2014-2020

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel rozpoczęło realizację programu żywnościowego, dzięki któremu (wyłącznie parafianie) otrzymują pomoc żywnościową. W roku sprawozdawczym parafia zatrudniała Opiekuna Osób Zależnych – p. Elżbietę Gabryś, które koordynowała program w ramach stowarzyszenia. Od września 2021 r. program koordynuje główna księgowa stowarzyszenie pastorowa Lilianna Pysz. W roku sprawozdawczym udzieliliśmy pomocy 9 osobom poprzez przekazanie 590 kg żywności. Żywność jest dostarczana do domów podopiecznych programu. W 2022 zakwalifikowanych jest już 28 osób do pomocy z POPŻ

Diakonia Piska działa w partnerstwie krajowym.

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska była partnerem w dwóch przedsięwzięciach prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W ramach tej współpracy przeprowadzono: XI Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy oraz w prowadzeniu Stacji Socjalnej. W roku 2022 planujemy kontynuować te przedsięwzięcia. Diakonia Piska wspiera również ośrodki prowadzone przez ES Betel. Diakonia Piska współpracuje ściśle z Diakonią Polską oraz Dyrektorem Diakonii Mazurskiej.

Diakonia Piska działa w partnerstwie zagranicznym:

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska współpracuje z Stowarzyszeniem Opieki nad Stacjami Socjalnymi na terenie Prus Wschodnich prowadzonym przez dra Christiana Meyla, Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W nowym roku planujemy rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Parafia prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego z której korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Mamy na stanie koncentratory tlenu, pulsoksymetry, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt. Regularnie również przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe. W roku sprawozdawczym z pomocy WSR skorzystało: 336 osób. W roku sprawozdawczym zostały zakupione koncentratory tlenu (10 szt.), pulsoksymetry (10 szt.) oraz materace przeciwodleżynowe (10 szt.) za łączną kwotę 31 000,00 zł. Powyższy sprzęt cieszy się bardzo wielkim zainteresowaniem. Dzięki temu wypożyczalnia powiększył swój asortyment. W roku sprawozdawczym, dzięki zgodzie uzyskanej z Konsystorza KEA w RP parafia powołała Betania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach której prowadzona jest Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Piszu.

Opiekun Osób Zależnych.

W roku sprawozdawczym parafia powołała stanowisko Opiekuna Osób Zależnych. Pracownik został zatrudniony przez Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel i skierowany do pracy w PEA w Piszu. Niniejszy pracownik (luteranka) utrzymuje stały kontakt z osoba zależnymi w parafii, tzn. z osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Pracownik posiada kompetencje do prowadzenia rozmów wspierających. Niniejsza służba stała się wyjątkowo ważna w dobie pandemii COVID-19. Poza regularnymi rozmowami telefonicznymi (2 do 3 razy w tygodniu) pracownik stara się odwiedzić osoby zależne w zachowaniu najwyższych standardów zabezpieczenie epidemiologicznego. Niniejsza osoba została znakomicie przyjęta w szczególności przez osoby samotne. Do obowiązków pracownika poza rozmowami wspierającymi należy również organizowanie pomocy rzeczowej, żywnościowej oraz zakup leków. Działalność Opiekuna Osób Zależnych jest wspierana z parafialnego funduszu diakonijnego oraz parafialnego funduszu dla osób starszych. Projekt zakończył się we wrześniu 2021 r

 

Inne akcje i działania diakonijnej w PEA w Piszu:

 Święto Żniw dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Piszu i Białej Piskiej

W 2021 roku po raz szósty zorganizowano zbiórkę płodów rolnych na rzecz ŚDS w Piszu i PŚDS w Białej Piskiej. Wielu parafian przyniosło warzywa oraz owoce na Święto Żniw, które zostały przekazane ośrodkowi. Łącznie zebrano ponad 1 000 kg warzyw i owoców. Parafianie, którzy nie posiadają ogródków zakupili owoce i warzywa. Warzywa i owoce zostały przekazane na rzecz ośrodków wsparcia.

Święto Żniw dla seniorów

W tym roku po raz kolejny przygotowaliśmy paczki warzywno-owocowe dla naszych najstarszych, niepełnosprawnych i najuboższych parafian. Łącznie przygotowaliśmy 10 paczek.

Świąteczna akcja paczka dla dzieci

W roku sprawozdawczym przygotowano 18 paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży przed konfirmacyjnej w naszej parafii.

Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+

W 2021 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa dla seniorów – osób po 75 roku życia. Przekazano 24 paczek, gdzie można było poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza, pasztety oraz kosmetyki. Paczki wsparły naszych seniorów w przygotowaniu świąt Bożego Narodzenia.

Pomoc dla Rodziny Zastępczej

W roku sprawozdawczym dzięki pomocy Diakonii Polskiej i Dyrektora Diakonii Mazurskiej przekazano łącznie 3 000,00 zł na zakup koniecznych mebli dla ewangelickiej rodziny zastępczej w Ełku.

Prezent pod choinkę – dla dzieci na Ukrainie

Diakonia Piska w 2021 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod choinkę gdzie w sumie zebrano i przygotowano 10 paczek.

Skarbonka Diakonijna

W roku sprawozdawczym w zorganizowano zbiórkę ofiar przeznaczonych na dzieci i osoby starsze, w ramach wielkanocnej akcji Skarbonka Diakonijna. Zebrano z łączką ofiarą w wysokości: 322,24 zł.

Wigilijne Dzieło Pomocy

Diakonia Piska w 2021 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy rozprowadziła 60 świec na rzecz osób potrzebujących. Zebrani pomoc w wysokości: 800,00 zł

Pomoc dla uchodźców

Parafia zebrała ofiarę celową na rzecz pomocy dla uchodźców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Uchodźców w Kętrzynie. Łącznie zebrano w parafii 1 315,00 zł zaś w całej Diecezji Mazurskiej ponad 10 000,00 zł. Do akcji włączyła się również Diakonia polska przekazując dotację 5 000,00 zł. Akcję pomocy dla uchodźców organizowało i koordynowało Ewangelickie Stowarzyszenie Betel.

Dodaj komentarz