Pisz

W nieprzebytych kniejach Puszczy Piskiej chrześcijaństwo zapanowało w XIIIw., głównie za sprawą podbojów Zakonu Krzyżackiego.

Wkrótce po nadaniu praw bratnych, w roku 1367 zbudowano w Piszu kaplicę zamkową, a przed 1449r. Na jej miejscu stanął kościół pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela, posiadający już stałego duchownego.

Od 1491r. Istniał w Piszu Wikariat, zaopatrywany w ryby przez Wielkiego Mistrza zakonnego Hansa von Tiefena, oraz bractwo duchowe, które w 1513r. Oskarżyło jednego z konturów o zabieranie należnej im rocznie pół tony szczupaków.

Duchowni byli dotowani czterema włókami ziemi, a ilość jaką otrzymywali, wahała się w okolicach Pisza w zależności od parafii od 20 – 40 korców. Za czasów Krzyżackich parafia w Piszu należała do biskupstwa Warmii i dziekanatu w Reszlu.

Zaledwie kilka lat po publicznym wystąpieniu ks. dr Marcina Lutra w Wittenberdze, idee reformatora dotarły na ziemię mazurską. Zaczęto wygłaszać kazania w duchu ewangelickim, organizowano ewangelickie nabożeństwa.

Po sekularyzacji Prus w 1525r. i oficjalnym wprowadzeniu luteranizmu jako religii panującej, kościół w Piszu stał się świątynią ewangelicką, ale jeszcze przez pewien czas grupa katolików mogła z niego korzystać.

Pierwsi duchowni ewangeliccy pojawili się w Piszu ok. 1530r. Dwa lata wcześniej ksiązę Albrecht von Hohenzollern przyłączył parafie Pisza i okolicznych miejscowości do biskupstwa Pomezanii.

Wizytacja parafii piskiej przeprowadzona przez księcia i biskupów w latach 1542 – 43, wykazała poważne braki w życiu duchownych. Pod groźbą więc kar cielesnych i pieniężnych wprowadzono między innymi obowiązek uczestnictwach w nabożeństwach. Poczyniono też starania w celu wzmocnienia kadry duchownych.

W 1547r. Proboszczem w Piszu został profesor Uniwersytetu Jagielońskiego Marcin Glossa, który założył tu polską szkołę. W 1567. parafia piska przeszła pod jurysdykcję konsystorza Pomezanii i superintendenta w Ełku.

Od połowy XVI wieku utworzono w Piszu drugą posadę dla duchownego. W pierwszych wiekach swego istnienia parafia w Piszu musiała pokonywać nie tylko trudności wewnętrzne, lecz także walkę o czystość wiary przeciwstawiając się wpływom anababtyzmu i kalwinizmu, a od połowy XVIIw. Arianizmu.

W Piszu działało wielu wybitnych ewangelików, z których można wymienić miedzi innymi Jana Gretiusa (1598 – 1668), rektora szkoły polskiej, jednego ze współautorów kancjonału mazurskiego.

Pod koniec 1694r. Kościół w Piszu doszczętnie spłonął.

W roku następnym odlano duży dzwon, powstały z trzech mniejszych, stopionych podczas pożaru. W dwa lata po pożarze odbudowano kościół, a w następnych dziesięcioleciach dobudowano dzwonnice (1737 – 1739) i umieszczono na niej zegar (1748).

W początkach XVIIIw. rośnie ranga duchownego w Piszu. Utworzono tu najpierw Urząd Główny, a następnie inspektorat z tytułem superintendenta (1715), na uwagę w tym okresie zasługuje ks. Wilhelm Tyszko (1710 – 1725), autor wydanej w Królewcu w 1719r. Postylli oraz współautor polskiego kancjonału wydanego w Gdańsku w 1738r.

W roku 1751 parafia Pisz została połączona z biskupstwem Samlandii i siedzibą konsystorza w Królewcu.

W XVIIIw. w dni świąteczne i niedzielne odbywało się po kilka nabożeństw ze spowiedzią i Komunią Świętą w języku polskim i niemieckim z wyraźną przewagą języka polskiego. Istotną rolę w nabożeństwach odgrywało kazanie. Nabożeństwa tygodniowe odprawiano w Piszu w poniedziałki i piątki w języku polskim. Nauka katechizmu Marcina Lutra odbywała się w niedzielne przedpołudnie również w języku polskim. Śpiewano wiele pieśni.

W XVII i XVIII wieku większość duchownych, jak i parafian posługiwała się jezykiem polskim.

W wieku XIX dała się wyraźnie zauważyć tendencja władz kościelnych do ograniczenia języka polskiego w nabożeństwach i katechizacji.

W 1810r. Urodził się w Piszu, jako syn kierownika szkoły Gustaw Gizewiusz, późniejszy ksiądz ewangelicki w Ostródzie. Znany obrońca polskości mazur, od imienia którego wzieło swoją nazwę Giżycko.

Natomiast dwaj inni duchowni urzędujący w Piszu, Gotfryd Schulz (1838 – 1867), a zwłaszcza drugi z nich – Paul Hensel (1907 – 1929) działali na polu germanizacji Mazurów.

W 1817 roku wprowadona zostaje tzw. Unia Wschodniopruska z Kościołem ewangelicko – reformowanym, co wiązało się ze zmiana formy nabożeństw.

W 1830 zamknięto kościół w Piszu ze względu na zły stan techniczny i niebezpiecństwo zawalenia. Nabożeństwa przeniesiono czasowo do pobliskiej Turośli.

Budynek kościelny w Piszu rozebrano i 1843r. wzniesiono nowy, zachowując stare wyposażenie wnętrza.

Pod koniec XIXw. W wyniku reorganizacji powstało w okolicy Pisza kilka wiejskich Parafii. W 1895r. Utworzono w parafii piskiej etat trzeciego duchownego zajmowany w latach 1895 – 1911 przez wikariuszy jako kaznodzei pomocniczych.

W roku 1933 kościół został po raz ostatni gruntownie odnowiony przez ewangelików za sumę 33 000 marek, a zaraz po wojnie zajęty przez ludność napływową. Ewangelicy zmuszeni byli odprawiać nabożeństwa w lokalach zastępczych, jak sala ratusza, szkoły nr 1, wreszcie w obecnym budynku plebani przy placu Daszyńskiego 12A.

Tragedia ewakuacji ludności przed nadchodzącym frontem, zawierucha wojenna i równie tragiczne czasy powojenne mocno przetrzebiły ludność ewangelicką w Piszu.

W 1947r. Konsystorz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Warszawie mianował, w nowo utworzonej Diecezji Mazurskiej pierwszego powojennego duchownego w Piszu na stanowisko administratora.

Z powodu nie sprzyjającego klimatu społeczno – politycznego, a potem także gospodarczego, liczba ludności ewangelickiej w Piszu stale malała. Najwięcej wyjazdów spowodowanych było tak zwaną akcją łączenia rodzin: na przykład w 1973r. Wyjechało z parafiipiskiej do RFN 620 parafian, a w 4 lata później jej proboszcz. Po wojnie w parafii Pisz służyło kolejno pięciu księży.

W roku 1978 duchownym Parafii Ewangelicko – Augsburskiej został ks. Krzysztof Rej, długoletni proboszcz tejże parafii (24 lata), a zarazem doktor teologii. Rozpoczął budowę Domu Spotkań przy parafii w Piszu przy pomocy klubu Rotary z Hamburga.

Po przeniesieniu ks. dra Reja do Kalisza proboszczem na trzy lata został powołany ks. Paweł Szwedo. ks. Szwedo po wygraniu wyborów w Kluczborku (opolszczyzna) opuścił piską parafię.

Od 2007 roku parafia ewangelicka w Piszu została powierzona opiece duszpasterskiej kapelanowi Straży Granicznej, ks. Marcinowi Pysz. Na przełomie 2008/2009 przeprowadzono generalny remont domu parafialnego i kaplicy w Piszu oraz dokończno budowę Domu Spotkań. W ramach remontu wykonano: ocieplenie budynku, podłączenie do grzewczej sieci miejskiej, wymieniono instalacje we wnętrzu budynku, odbudowano na nowo ściany w budynku oraz zaadaptowano poddasze na cele mieszkania służbowego proboszcza parafii.

07 marca 2009 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. ŚDS mieści się w domu parafialnym.

W lipcu 2009 roku ks. bp Rudolf Bażanowski poświęcił nowy ołtarz, krzyż oraz mównicę w kaplicy ewangelickiej w Piszu. Rok później zamontowano nowe nagłośnienie w kaplicy.

Również w 2009 roku została powołana Stacja Diakonijna w Piszu, która od 2011 roku nosi nazwę Diakonii Piskiej. W ramach Diakonii Piskiej jest realizowanych wiele programów i projektów pomocowych dla osób potrzebujących.

W roku 2010 zaadaptowano ganek na tyłach plebanii na potrzeby parafii.

W 2010 roku powstał miesięcznik „Piski Ewangelik” który wychodzi w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Zawiera ważne informacje parafialne, rozważania oraz różne artykóły i felietony. W tym roku przy piskiej parafii zostało powołane Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, które ma na celu pomoc osobom w trudnej sytuacji.

W latach 2010/2011 w parafii ewangelickiej pracował pan Mateusz Chmiel magister teologii ewangelickiej. Prowadził lekcje religii, koordynował Diakonię Piską, redagował miesięcznik „Piski Ewangelik” oraz odprawiał nabożeństwa.

W listopadzie 2011 roku wybrano nową Radę Parafialnę. W niedzielę 08 stycznia 2012 r. Biskup Diecezji Mazurskiej ks. bp Rudolf Bażanowski dokonał wprowadzenia nowej Rady Parafialnej w Piszu. Kuratorem została pani Ewa Olchowa, która zastąpiła na tym stanowisku pana Bernarda Kapteina.

19.08.2012 r. Wyborcze Zgromadzenie Parafialne w Piszu wybrało proboszcza parafii, został nim dotychczasowy administrator parafii ks. por SG Marcin Pysz. Wprowadzenie proboszcza odbyło się w dniu 07.10.2012 r. podczas uroczystego nabożeństwa w Święto Parafialne. Wprowadzenia dokonał ks. bp Rudolf Bażanowski, asystentami byli: ks. Witold Twardzik z Pasymia oraz ks. Sebastian Kozieł z Cieplic.

W latach 2012/2013 pan Adrian Lazar pełnił praktykę kandydacką do stanu duchownego. Pan Adrian zajmował się nauczaniem lekcji religii, służył liturgicznie, pomagał w Diakonii Piskiej, Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, w ŚDS w Piszu. Pan Adrian został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP 13.12.2014 r. w Skoczowie, asystentem był ks. Marcin Pysz proboszcz piskiej parafii.

Od maja 2013 r. do sierpnia 2015 praktykę w parafii w Piszu odbywała p. Marta Zachraj, która zajmowała się nauczaniem lekcji religii, pomocą w Diakonii Piskiej oraz ŚDS w Piszu. Od września 2015 r. do stycznia 2018 r. w piskiej parafii ewangelickiej praktykę odbywał p. Bogusław Sebesta z Katowic. Kolejnym praktykantem piskiej parafii od lutego 2018 r. został p. Piotr Uciński z Zielonej Góry. Pan Piotr Uciński w styczniu 2019 r. został ordynowany na Księdza w Kościele Ewangelicko – Augsburskim w RP oraz skierowany na stanowisko wikariusza PEA w Piszu. Tym faktem stał się pierwszym powojennym wikariuszem piskiej parafii ewangelickiej, pierwszy raz również parafii w Piszu ma dwóch duchownych.

W 2014 r. przy budynku parafii w Piszu wybudowano windę dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. Winda będzie służyła uczestnikom terapii w ŚDS w Piszu. W 2016 r. rozbudowano budynki parafialne poprzez połączenie budynków. W nowej części powstała nowa sala terapeutyczna, dalsze prace kontynuowane były w 2017 r. Przebudowano łazienki w domu spotkań oraz zaadaptowano garaż na cele terapeutyczne. W 2018 r. dzięki staraniom Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel miał miejsce generalny remont i przebudowa budynków parafii w Piszu na cele diakonijne.

W dniu 24 maja 2019 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie rozbudowanego domu parafialnego w Piszu na cele diakonijne, czyli prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu. Poświęcenia dokonał Biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec. W uroczystości uczestniczyli również: Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej ks. bp Paweł Hause, Dyrektor Diakonii Mazurskiej ks. Roland Zagóra oraz ks. Dawid Banach (Suwałki) i ks. Adrian Lazar (Szczytno).

W dniu 30 czerwca 2019 r. służbę w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu zakończył wikariusz ks. Piotr Uciński, który został uroczyście pożegnany przez proboszcza ks. Marcina Pysza oraz Radę Parafialną.

Od 01 września 2019 r. w piskiej parafii rozpoczął praktykę kandydacką do stanu duchownego pan mgr teol. Bartłomiej Polok z Bażanowic na Śląsku Cieszyńskim, którego głównymi obowiązkami jest nauczanie dzieci i młodzieży lekcji religii ewangelickiej, pomoc w prowadzeniu nabożeństw na terenie PEA w Piszu, z głównym naciskiem na filiał w Ełku. Bartłomiej Polok został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 03.2021 r. asystentem ordynacji byli: ks. mjr SG Marcin Pysz oraz ks. Dariusz Madzia. W sierpniu 2021 r. ks. B. Polok zakończył służbę w piskiej parafii i został przeniesiony do parafii w Mrągowie.

Lata 2020 – 2021 były wyjątkowo trudne dla Świata oraz dla piskiej parafii z powodu panującej pandemii Covid-19. Wielu naszych parafian oraz proboszcz naszej parafii zachorowali na wirusa. Dzięki opiece Bożej nie odnotowaliśmy w naszej parafii wielu zgonów spowodowanych panującą pandemią. Musieliśmy dostosować się do aktualnie panującej sytuacji. W ciągu tego okresu decyzją Rady Parafialnej zawieszaliśmy co jakiś czas nabożeństwa, wprowadziliśmy wiele rozwiązań zabezpieczających naszych parafian. Parafia powołała opiekunkę osób zależnych (p. Elżbieta Gabryś), która regularnie utrzymywała kontakt z wszystkimi członkami parafii. Od Wielkiego Czwartku 2021 rozpoczęliśmy emisję naszych nabożeństw z kaplicy w Piszu w internecie za pośrednictwem parafialnego kanału YouTube. Co miesiąc wysyłaliśmy 80 szt Piskiego Ewangelika do naszych parafian, aby jak najmocniej to możliwe uprościć im dostęp do Słowa Bożego oraz informacji parafialnych.

W 2021 r. dzięki pomocy Martin-Luther-Bund, Gemainschaft evangelisches Ostpreussen oraz Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel udało nam się kupić zupełnie nowy instrument organowy do piskiej kaplicy. Kupiliśmy organy elektroniczne, dwu manuałowe Johannus Studio 150.