Muzeum w kościele ewangelickim w Wejsunach.

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu powołała Muzeum Miniatur i Tradycji Ewangelickiej w Wejsunach.

Założycielem muzeum jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu, muzeum mieści się w budynku kościoła ewangelickiego w Wejsunach (empory i wieża kościelna). Muzeum zostało zarejestrowane oraz regulamin został zatwierdzony przez Ministra Kultury Narodowej i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum zostało wpisane do wykazu muzeów prowadzonym przez MKiDN.

Działalność muzeum określa rozdział 2 Regulaminu: „Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów w zakresie historii mazurskich kościołów i kaplic ewangelickich, w szczególności Powiatu Piskiego oraz dziedzictwa kulturowego ewangelików mazurskich obecnego regionu warmińsko-mazurskiego. Zakres gromadzonych zbiorów obejmuje okres od 1525 r. do 1945 r. Muzeum realizuje zadania określone w szczególności przez: gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w regulaminowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów, wymiany; przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o muzeach; urządzanie wystaw stałych i czasowych; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; zabezpieczanie i konserwację zbiorów; prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie dotyczącym gromadzonych zbiorów; organizowanie wydarzeń kulturalnych; udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów; prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów, folderów, informatorów i druków luźnych”.

Muzeum Miniatur i Tradycji Ewangelickiej w Wejsunach gromadzi w szczególności: miniatury drewniane dawnych kościołów ewangelickich; elementy wyposażenia kościołów ewangelickich, kaplic, domów modlitwy, w tym: naczynia liturgiczne, chrzcielnice, ołtarze, ambony; zbiory starych druków, w tym: śpiewniki, egzemplarze Biblii, postylle, księgi rodów; historyczną literaturę związaną z tradycją i duchowością ewangelicką Mazurów; dokumentację historyczno-techniczną dotyczącą gromadzonych zbiorów.

Aktualnie w zasobach muzeum znajdują się: 12 drewnianych miniatury dawnych kościołów ewangelickich Powiatu Piskiego, naczynia liturgiczne, śpiewniki, postylle, księgi rodzin, zabytkowa chrzcielnica z piaskowca z dawnego kościoła ewangelickiego w Ukcie.

Ważnym elementem działalności Muzeum będzie również organizowanie spotkań i prelekcji dla dzieci i młodzieży szkół Warmii i Mazur oraz popularyzowanie wiedzy o tradycji ewangelickiej Mazur. Muzeum będzie czynne w dniach od poniedziałku do soboty.

Aktualnie parafia organizuje wystawę stałą oraz przygotowuje wnioski o dotację na przystosowanie wieży kościoła pod działalność muzealną.

Parafia również pragnie opracować pieczęć muzeum oraz logotyp – serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

Więcej informacji o muzeum będzie dostępne na stronie internetowej: www.wejsuny.eu

Projekt wspierają:

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel

Powiat Piski

Kreisgemeinschaft Johannisburg