Proboszcz

Ks. mjr SG Marcin Pysz  – urodzony 09.02.1981 r. w Bielsku – Białej. Ksiądz Pysz został konfirmowany w Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Jaworzu w dniu 28.05.1995 r. przez ks. radcę Ryszarda Janika. Na duchownego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP został ordynowany 01.10.2006 r. asystentami byli: ks. Władysław Wantulok z PEA w Jaworzu oraz ks. płk Adam Pilch z PEA Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Po ordynacji został skierowany jako wikariusz PEA w Kętrzynie, zaś od 09.2007 jako wikariusz PEA w Piszu, od 05.2010 został mianowany Proboszczem-Administratorem piskiej parafii ewangelickiej. Zaś w roku 2012 parafia w Piszu przeprowadziła wybory na proboszcza, które jednogłośnie wygrał dotychczasowy administrator ks. Marcin Pysz. W dniu 07.10.2012 r. został wprowadzony na urząd Proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu, jednocześnie pełni funkcję Ewangelickiego Kapelana Straży Granicznej. Asystentami podczas wprowadzenia byli: ks. Witold Twardzik z PEA w Pasymiu oraz ks. Sebastian Kozieł z PEA w Cieplicach.

Ks. Marcin Pysz ma żonę Liliannę oraz troje dzieci: Antoniego, Nikolę i Szymona.

Pastorowa Lilianna Pysz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej  w Katowicach, w 2022 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na Akademii Pedagogiki w Lublinie, zaś w 2023 r. studia podyplomowe z zakresu teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pani Lilianna prowadzi w parafii szkółki niedzielne dla dzieci, nauczanie lekcji religii dzieci i młodzieży piskiej parafii ewangelickiej. Ponad to jest księgową w parafialnej spółce Betania Sp. z o.o. w ramach czego prowadzi księgowość Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel, Betania Sp. z o.o. oraz parafialnej działalności gospodarczej Ora Laborens.

Wykształcenie:

Ks. Marcin Pysz w 1996 r. ukończył naukę w Szkole Podstawowej im gen. Stanisława Maczka w Jaworzu; w 2000 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Bielsku – Białej (profil ekologiczny); w 2005 r. ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie uzyskując tytuł magistra teologii ewangelickiej. Tytuł pracy magisterskiej: Analiza retoryczna Kazania na Górze w porównaniu z retoryką judaistyczną i hellenistyczną.; w 2005 r. ukończył stypendium naukowe na Uniwersytecie Karola Ruprechta w Heidelbergu; uczestniczył w kursie przygotowawczym do Superwizji Duszpasterskiej oraz kursie duszpasterstwa kryzysowego w Berlinie; w 2006 r. ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz został mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego; w dniu 18.05.2006 r. zdał I Egzamin Kościelny „pro venia concionandi”; ukończył 2007 r. oficerski kurs resortowy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz został mianowany podporucznikiem Straży Granicznej. Ks. Marcin Pysz ukończył również 5 letni (10 sesji) kurs pastoralny Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. W dniu 18.03.2010 r. zdał II Egzamin Kościelny „pro ministerio”; W 2018 ks. Marcin Pysz został mianowany majorem Straży Granicznej.

Zaangażowanie w Parafii rodzinnej (PEA w Jaworzu):

Ks. Marcin Pysz był zaangażowane w życie rodzinnej parafii ewangelickiej w Jaworzu na Śląsku Cieszyńskim. Od dzieciństwa uczęszczał na szkółki niedzielne do Betanii (dom wypoczynkowy działający ówcześnie przy parafii jaworzańskiej). Od 1995 r. był członkiem młodzieży pokonfirmacyjnej, w której pełnił również funkcję Prezesa Młodzieży przy PEA w Jaworzu. W każdą niedzielę nagrywał nabożeństwa w Jaworzu na kasety magnetofonowe, które później w domu kopiował ok 40 razy i rozwoził nagrania nabożeństw do najstarszych członków jaworzańskiej parafii. Nabożeństwa nagrywane są po dzień dzisiejszy, ale już na nowoczesnych nośnikach oraz są nadawane on-line w internecie. Był współorganizatorem balów karnawałowych dla członków parafii w Jaworzu, z których przychód przekazywany był w całości na cele młodzieży ewangelickiej w Jaworzu. Od 1995 r. – 2000 r. ks. Pysz był członkiem Chóru Kościelnego w Jaworzu, zaś od 1997 r. – 2000 r. był współzałożycielem i członkiem Zespoły Cantate, w którym śpiewał, aż do rozpoczęcia studiów teologicznych w Warszawie. Śpiew zawsze był i jest bliski piskiemu proboszczowi, w kolejnych latach kontynuował śpiew m.in. w Chórze Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, Studentenchor w Heidelbergu oraz w Kammeralchor w Heidelbergu.

Praktyki i doświadczenie:

Ks. Marcin Pysz podczas studiów teologicznych pracował na stanowisku kościelnego – gospodarza domu w Parafii Ewangelicko-Ausgburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Gdzie pod okiem wspaniałego duszpasterza i mentora śp. ks. gen. bryg Adama Pilcha zdobywał szlify w pracy parafialnej, realizując ją od podstaw – „od zakrystii”. Praktyki studenckie realizował w następujących parafiach ewangelickich: PEA w Suwałkach, PEA w Żyrardowie, PEA w Wołczynie, PEA w Częstochowie oraz w PEA w Kętrzynie. Ponadto miał praktyki w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym, gdzie służył jako cywilny kapelan ewangelicki Wojska Polskiego.

Działalność prospołeczna:

Ks. Marcin Pysz jest założycielem Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel (www.esbetel.pl) utworzonego przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu i od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Ks. Pysz był inicjatorem założenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu (2008 r.), Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Piszu (2010 r.), Ora Laborens (2010 r.), Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej (2015 r.), Stacji Socjalnej w Piszu (2012 r.), Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej (2017 r.), Stacji Socjalnej w Białej Piskiej (2021 r.), Parafialnej Spółki  Betania Sp. z o.o (2021 r.), Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie (2022 r.) oraz Centrum Integracji Społecznej w Szczytnie (2023 r.).

Działalność kulturalna:

Ks. Marcin Pysz wraz z Radą Parafialną jest inicjatorem koncertów w kościele ewangelickim w Wejsunach, Koncerty mają charakter wielokulturowy oraz wielowyznaniowy, mają być przestrzenią poznania różnych tradycji religijnych oraz wyznaniowych. Ks. Pysz jest inicjatorem corocznego Festiwalu Wejsuny Inter Culture realizowanego w kościele ewangelickim w Wejsunach i nie tylko. Ks. Marcin jest również inicjatorem utworzenia Muzeum Miniatur i Tradycji Ewangelickiej w Wejsunach. Muzeum zostało utworzone i zarejestrowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu 2022 r., od maja 2023 r. została otwarta wystawa stała muzeum.

Dodatkowe mianowania i zadania realizowane w ramach Kościoła:

Ks. Marcin Pysz został powołany przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego na stanowisko proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie (w okresie: 03.2013 – 12.2014) oraz na stanowisko proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie (w okresie: 09.2021 – nadal).

Ks. Marcin Pysz jest członkiem Synodu Diecezji Mazurskiej (od 2006 r.), był członkiem Rady Diakonii Mazurskiej (2013 r. – 2022 r.), jest członkiem Komisji Rewizyjnej Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (od 2013 r.), jest członkiem Stowarzyszenia Księży i Katechetów oraz był delegatem na XIV Synod Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP (2017 r. – 2022 r.).

Odznaczenia i wyróżnienia:

Przyjaciel Miasta Pisza (2008 r.), Wilk Piski (2012 r.), Nagroda „Gayle” Biała Piska (2016 r.), Medal 30-to lecia NSZZ Policjantów (2020 r.), Medal 100-lecia Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (2020 r.), Pamiątkowy Medal Komendanta CSSG w Kętrzynie (2021 r.), Srebrna Odznaka Honorowa Związku Dawnych Mieszkańców Prus Wschodnich (2021 r.), Odznaka SG Komendanta Głównego Straży Granicznej (2022 r.), Emblemat Pamiątkowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (2023 r.).