Proboszcz

Ks. mjr SG Marcin Pysz  – urodzony 09.02.1981 r. w Bielsku – Białej. Ksiądz Pysz został konfirmowany w Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Jaworzu w dniu 28.05.1995 r. przez ks. radcę Ryszarda Janika. Na duchownego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP został ordynowany 01.10.2006 r. asystentami byli: ks. Władysław Wantulok z PEA w Jaworzu oraz ks. płk Adam Pilch z PEA Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Po ordynacji został skierowany jako wikariusz PEA w Kętrzynie, zaś od 09.2007 jako wikariusz PEA w Piszu, od 05.2010 został mianowany Proboszczem-Administratorem piskiej parafii ewangelickiej. Zaś w roku 2012 parafia w Piszu przeprowadziła wybory na proboszcza, które jednogłośnie wygrał dotychczasowy administrator ks. Marcin Pysz. W dniu 07.10.2012 r. został wprowadzony na urząd Proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu, jednocześnie pełni funkcję Ewangelickiego Kapelana Straży Granicznej. Asystentami podczas wprowadzenia byli: ks. Witold Twardzik z PEA w Pasymiu oraz ks. Sebastian Kozieł z PEA w Cieplicach.

Ks. Marcin Pysz ma żonę Liliannę oraz troje dzieci: Antoniego, Nikolę i Szymona.

Wykształcenie:

Ks. Marcin Pysz w 1996 r. ukończył naukę w Szkole Podstawowej im gen. Stanisława Maczka w Jaworzu; w 2000 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Bielsku – Białej (profil ekologiczny); w 2005 r. ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie uzyskując tytuł magistra teologii ewangelickiej. Tytuł pracy magisterskiej: Analiza retoryczna Kazania na Górze w porównaniu z retoryką judaistyczną i hellenistyczną.; w 2005 r. ukończył stypendium naukowe na Uniwersytecie Karola Ruprechta w Heidelbergu; uczestniczył w kursie przygotowawczym do Superwizji Duszpasterskiej oraz kursie duszpasterstwa kryzysowego w Berlinie; w 2006 r. ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz został mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego; w dniu 18.05.2006 r. zdał I Egzamin Kościelny „pro venia concionandi”; ukończył 2007 r. oficerski kurs resortowy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz został mianowany podporucznikiem Straży Granicznej. Ks. Marcin Pysz ukończył również 5 letni (10 sesji) kurs pastoralny Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. W dniu 18.03.2010 r. zdał II Egzamin Kościelny „pro ministerio”; W 2018 ks. Marcin Pysz został mianowany majorem Straży Granicznej.

Zaangażowanie w Parafii rodzinnej (PEA w Jaworzu):

Ks. Marcin Pysz był zaangażowane w życie rodzinnej parafii ewangelickiej w Jaworzu na Śląsku Cieszyńskim. Od dzieciństwa uczęszczał na szkółki niedzielne do Betanii (dom wypoczynkowy działający ówcześnie przy parafii jaworzańskiej). Od 1995 r. był członkiem młodzieży pokonfirmacyjnej, w której pełnił również funkcję Prezesa Młodzieży przy PEA w Jaworzu. W każdą niedzielę nagrywał nabożeństwa w Jaworzu na kasety magnetofonowe, które później w domu kopiował ok 40 razy i rozwoził nagrania nabożeństw do najstarszych członków jaworzańskiej parafii. Nabożeństwa nagrywane są po dzień dzisiejszy, ale już na nowoczesnych nośnikach oraz są nadawane on-line w internecie. Był współorganizatorem balów karnawałowych dla Jaworza, zaś przychód był przekawany na cele młodzieży ewangelickiej w Jaworzu. Od 1995 r. – 2000 r. ks. Pysz był członkiem Chóru Kościelnego w Jaworzu, zaś od 1997 r. – 2000 r. był współzałożycielem i członkiem Zespoły Cantate, w którym śpiewał, aż do rozpoczęcia studiów teologicznych w Warszawie. Śpiew zawsze był i jest bliski piskiemu proboszczowi, w kolejnych latach kontynuował śpiew m.in. w Chórze Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, Studentenchor w Heidelbergu oraz w Kammeralchor w Heidelbergu.

Praktyki i doświadczenie:

Ks. Marcin Pysz podczas studiów teologicznych pracował na stanowisku kościelnego – gospodarza domu w Parafii Ewangelicko-Ausgburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Gdzie pod okiem wspaniałego duszpasterza i mentora śp. ks. gen. bryg Adama Pilcha zdobywał szlify w pracy parafialnej, realizując ją od podstaw – „od zakrystii”. Praktyki studenckie realizował w następujących parafiach ewangelickich: PEA w Suwałkach, PEA w Żyrardowie, PEA w Wołczynie, PEA w Częstochowie oraz w PEA w Kętrzynie. Ponadto miał praktyki w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym, gdzie służył jako cywilny kapelan ewangelicki Wojska Polskiego.

Działalność prospołeczna:

Ks. Marcin Pysz jest założycielem Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel (www.esbetel.pl) utworzonego przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu i od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Ks. Pysz był inicjatorem założenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu (2008 r.), Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Piszu (2010 r.), Ora Laborens (2010 r.), Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej (2015 r.), Stacji Socjalnej w Piszu (2012 r.), Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej (2017 r.), Stacji Socjalnej w Białej Piskiej (2021 r.), Parafialnej Spółki: Betania Sp. z o.o (2021 r.) oraz Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie (2022 r.).

Dodatkowe mianowania i zadania realizowane w ramach Kościoła:

Ks. Marcin Pysz został powołany przez Wysoki Konsystorz na stanowisko proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie (w okresie: 03.2013 – 12.2014) oraz na stanowisko proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie (w okresie: 09.2021 – nadal).

Ks. Marcin Pysz jest członkiem Synodu Diecezji Mazurskiej (od 2006 r.), jest członkiem Rady Diakonii Mazurskiej (od 2013 r.), jest członkiem Komisji Rewizyjnej Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (od 2013 r.), jest członkiem Stowarzyszenia Księży i Katechetów oraz został wybrany jako przedstawiciel księży do XIV Synodu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP (2017 r. – 2022 r.).

Odznaczenia i wyróżnienia:

Przyjaciel Miasta Pisza (2008 r.), Wilk Piski (2012 r.), Nagroda „Gayle” Biała Piska (2016 r.), Medal 30-to lecia NSZZ Policjantów (2020 r.), Medal 100-lecia Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (2020 r.), Pamiątkowy Medal Komendanta CSSG w Kętrzynie (2021 r.), Srebrna Odznaka Honorowa Związku Dawnych Mieszkańców Prus Wschodnich (2021 r.), Odznaka SG Komendanta Głównego Straży Granicznej (2022 r.).