Zostać członkiem Kościoła Ewangelickiego

Osoby, które chcą wstąpić do naszego Kościoła, a nie były ochrzczone, są przyjmowane do Kościoła poprzez Chrzest Święty. Akt ten poprzedzony jest przez okres przygotowawczy. W tym przypadku Chrzest Święty jest jednocześnie doprowadzeniem do Sakramentu Ołtarza.

Natomiast osoby, które zostały ochrzczone w innych Kościołach chrześcijańskich, są przyjmowane po analogicznym, co w przypadku osób nieochrzczonych okresie przygotowawczym przez akt konwersji, czyli uroczyste wstąpienie do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (z kwestii formalnych należy dostarczyć do parafii odpis aktu Chrztu Św. z macierzystej parafii).

Świadkami konwersji powinny być co najmniej dwie osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego, które po dokonanym obrzędzie wraz z wstępującym do Kościoła oraz księdzem podpisują odpowiedni protokół.

Podczas konwersji osoba pragnąca wstąpić do Kościoła wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, a także przysięga wierność aż do śmierci Chrystusowi oraz nauczaniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, składa obietnicę uczestniczenia w życiu Kościoła, poprzez udział w nabożeństwach i przystępowanie do Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, a także dbanie o dobro wspólnoty.

W pierwszej kolejności zapraszamy osoby myślące o konwersji do uczestnictwa w nabożeństwach, które odprawiane są zgodnie z planem nabożeństw, zapraszamy również na spotkania dla zainteresowanych protestantyzmem.

Po wstąpieniu do Kościoła EA w RP zyskuje się następujące prawa:

1. Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną.

2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, posiadającym czynne prawo wyborcze, którzy ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego.

Do obowiązków członka Kościoła należy:

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu.

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.