RODO

Informacja

 

(zgodnie z § 6 Regulaminu Ochrony Danych Osobowych

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej)

 

  1. Nazwa administratora i dane kontaktowe:

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Piszu

12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 12A,

tel.: 87 423 22 80, 502 620 934.

  1. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych:

Ewa Olchowy

12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 12A,

tel.: 87 423 22 80

pisz@luteranie.pl

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Parafię Ewangelicko – Augsburską w Piszu w związku z pełnionymi funkcjami statutowymi, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności gwarantowanej w szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz Ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1994 r. Nr 73, poz. 323 z późn. zm.).
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane do innych administratorów w ramach struktur Kościoła.
  3. Okres przetwarzania danych: nie dłużej niż jest to konieczne.
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, przy czym danych przetwarzanych w związku z wypełnianymi funkcjami statutowymi nie można usunąć.
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi Komisji Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy/wynika z prawa kościelnego lub jego doktryny/stanowi warunek zawarcie umowy/ stanowi warunek dokonania czynności kościelnej*. Nieudostępnienie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania czynności kościelnej.
  7. Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo ją cofnąć w każdym czasie.