Wziąć ślub

Aby zawrzeć Ślub w Kościele Ewangelicko-Augsburskim należy osobiście stawić do USC w celu pobrania stosownych dokumentów stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egz.). Zaświadczenie wydawane jest na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia, a jego ważność upływa po 3 miesiącach. Wobec czego należy je pobrać w USC nie wcześniej niż na 3 miesiące przed ślubem (zalecamy by ważne były jeszcze przez ok. 2 tygodnie po ślubie).

Pozyskane w USC dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej. Jednak ze względów organizacyjnych sugerujemy, aby uzgodnić termin ślubu z duchownym na rok przed planowanym  terminem  ślubu. W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie podpisują się na wszystkich 3 egzemplarzach. Jeden z tych dokumentów otrzymują od razu w dniu ślubu. Pozostałe dwa pozostają w Parafii. Następnie jeden egzemplarz jest przekazywany przez proboszcza miejsca zawarcia ślubu (do 5 dni) do USC, a jeden zostaje dołączony do dokumentów parafialnych.
Na tej podstawie USC wystawia Odpis Aktu Ślubu.

Dokumenty kościelne, które należy złożyć w kancelarii parafialnej to skrócone odpisy aktów Chrztu Św. (niezależnie od wyznania).

Małżeństwo zostaje zawarte w obecności dwóch pełnoletnich świadków, którzy przed zawarciem ślubu podają swoje podstawowe dane. Świadkowie nie muszą być wyznania ewangelickiego.

Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszym parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich agendach parafialnych.
Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.

Zapowiedzi w Parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (Parafie porozumieją się miedzy sobą).

Zawarcie małżeństwa poprzedzone jest kilkoma spotkaniami z duchownym, których celem jest pogłębianie znajomości biblijnej nauki o świętości i trwałości małżeństwa i rodziny.

Wystrój kościoła, dodatkowe kwiaty, itp. Para Młoda przygotowuje we własnym zakresie w porozumieniu z duchownym.  W tym celu należy również skontaktować  się z kościelnym oraz z organistą celem omówienia szczegółów przebiegu uroczystości.

Małżeństwo osób rozwiedzionych.

Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP stoi na biblijnym stanowisku nierozerwalności małżeństwa.

Tam jednak, gdzie małżeństwo uległo rozpadowi i zostało rozwiedzione wyrokiem Sądu, przyjmuje do wiadomości istniejący stan rzeczy jako wynik ludzkiego grzechu i zatwardziałości serc. Kościół nie przeprowadza postępowania rozwodowego.

Osoba rozwiedziona, pragnąca wstąpić w nowy związek małżeński, zobowiązana jest uzyskać dyspensę Biskupa Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego, który zajmie stanowisko po zaopiniowaniu wniosku przez właściwego Proboszcza.

Małżeństwo rozwiedzione, ponownie nawiązujące pożycie, po ponownym zawarciu małżeństwa (w Urzędzie Stanu Cywilnego) przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej i zostanie włączone w przyczynną modlitwę Kościoła. Jakiekolwiek powtarzanie ślubu kościelnego, czy błogosławieństwa Kościoła jest w tym przypadku niedopuszczalne. Pojednanie tego małżeństwa jest bowiem właściwym powrotem do ich uprzednio przed Bogiem zawartego związku.

Małżeństwo osób o różnej przynależności wyznaniowej, religijnej lub światopoglądowej.

Ewangelicy podejmujący decyzję życia w małżeństwie zróżnicowanym co do wyznania lub światopoglądu zobowiązani są nie tylko do zachowania wierności Bogu i Kościołowi w osobistym życiu, ale też przy wszelkim poszanowaniu współmałżonka, do nadania domowi ewangelickiego charakteru, a zwłaszcza do wychowania dzieci w Kościele Ewangelicko–Augsburskim.

Właściwym do zawierania małżeństwa, w którym tylko jedna ze stron jest ewangelicka, jest kościół Parafii strony ewangelickiej i porządek liturgiczny Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. Takie małżeństwo winno być zawierane wobec duchownego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

W przypadku zawierania małżeństwa przez ewangelika wyznania augsburskiego z ewangelikiem wyznania reformowanego lub metodystycznego asystującym może być adekwatnie duchowny Kościoła Ewangelicko–Reformowanego lub Kościoła Ewangelicko–Metodystycznego. Jeśli poważne trudności nie pozwalają zachować powyższych wymogów  i strona ewangelicka zamierza zawrzeć małżeństwo poza Kościołem Ewangelicko–Augsburskim, zobowiązana jest uzyskać dyspensę właściwego Biskupa Diecezjalnego, który zajmie stanowisko po konsultacji z właściwym Proboszczem.

Dyspensa ta nie jest zwolnieniem od wymogów zachowania wierności Bogu i Kościołowi Ewangelicko–Augsburskiemu w osobistym życiu i przy wszelkim poszanowaniu ekumenicznym współmałżonka, od nadania domowi ewangelickiego charakteru, a zwłaszcza od wychowania dzieci w Kościele Ewangelicko–Augsburskim.

Członek innego Kościoła, który pragnie zawrzeć małżeństwo w Kościele Ewangelicko–Augsburskim zwraca się do swojego proboszcza z prośbą o możliwość uzyskania dyspensy jego Kościoła.

Zabrania się, przed lub po zawarciu małżeństwa w Kościele Ewangelicko – Augsburskim, stosować inne religijne zawarcie tegoż małżeństwa w celu wyrażenia lub odnowienia zgody małżeńskiej. W przypadku zawarcia małżeństwa zróżnicowanego co do wyznania lecz nie co do religii, w Kościele Ewangelicko – Augsburskim dopuszcza się obecność duchownego reprezentującego Kościół drugiej strony.

Analogicznie w przypadku zawierania małżeństwa zróżnicowanego co do wyznania w innym Kościele chrześcijańskim dopuszcza się obecność duchownego ewangelickiego.